Automationstekniker

Som automationstekniker utför du förebyggande och avhjälpande underhåll på CNC-styrda produktionsmaskiner och transport­utrustningar. I arbetet ingår även felsökning, ombyggnationer, konstruktionsändringar samt tillståndskontroller.

En del av deras arbetsuppgifter omfattar felsökning med hjälp av avancerade mätinstrument och testprogram för att säkerställa optimal funktion och driftsäkerhet hos de automatiserade systemen.

Det är en ökad efterfrågan på automatisering i olika branscher vilket ger dig öppnar möjligheter för arbete och karriärutveckling inom detta område.

Mål med utbildningen

Utbildningen ger dig de grundläggande kunskaperna som krävs för att få anställning som lärling. Utbildningen följer Skolverkets rekommendationer på utbildningsplan samt de kvalitetskrav som ställs av Elbranschens Centrala Yrkesnämnd - ECY.  

Förutsättningar för att studera på utbildningen

Kunskaper motsvarande svenska 1/A eller svenska som andraspråk, engelska 5/A och matematik 1/A.

Utbildningens längd

Utbildningen tar generellt 60 veckor men är individanpassad och därför kan studielängden variera beroende på din studietakt och tidigare erfarenhet.

Om utbildningen 

Du studerar på heltid under 60 veckor hos Movant i Jönköping. Inom utbildningen kommer du läsa kurser är mät- och styrteknik, programmerbara styrsystem och fastighetsautomation.

Under utbildningen får du också läsa säkerhetsutbildningar relevanta för branschen. Utbildningar som är kopplade till ID06 registreras per automatik.

Praktik - APL

I utbildningen ingår APL (arbetsplatsförlagt lärande) mellan 10-14 veckor. Genom att kombinera teoretiska studier med praktisk träning får du en bra grund för att arbeta som automationstekniker och hantera olika automatiserade system och processer.

Utbildningen leder till

Efter utbildningen kan du söka anställning som lärling på ett företag.  Ditt yrke kan också kallas instrumenttekniker, servicetekniker eller styr- och reglertekniker. Du kan arbeta inom många olika branscher - som fastighet, verkstadsindustri och processindustri.

Efter att ha jobbat som automationstekniker i minst ett år kan du även söka olika auktorisationer inom el enligt de olika krav som finns från Elsäkerhetsverket.

Vad kostar utbildningen

Själva utbildningen är gratis men du betalar själv ditt studiematerial ca 1500 kr och de skyddskläder du behöver under utbildningen.

Studiemedel via CSN

Du kan ansöka om studiemedel (lån och bidrag) från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Du gör din ansökan direkt på CSN:s webbplats www.csn.se. Har frågor om studiemedel kontakta CSN, telefon: 0771-276 000, måndag-fredag, kl. 08.00-16.30.

Vem kan söka? 

Är du folkbokförd i Sverige och har fyllt 20 år kan du ansöka till våra vuxenutbildningar via din hemkommun. Du ansöker på kommunens hemsida. Här finns mer information om ansökan

Krav för ECY-certififikat

ECY-certifikatet är ett bevis på att du har klarat en teoretisk och praktisk utbildning som branschen godkänt. Du får ett yrkesbevis på att du kan jobba självständigt och elsäkert.

Elbranschens centrala yrkesnämnd (ECY) har krav på att du ska ha betyg i Svenska 1/A eller Svenska som andraspråk 1/A, samt Engelska 5/A samt Matematik 1/A för att du ska kunna bli ECY-certifierad.

Mer information om branschens krav hittar du på ECY:s hemsida.

Snabba fakta

Utbildningstyp Komvux

Poäng 1500

Omfattning 60 veckor

Studieort(er) Jönköping

Förkunskaper Kunskaper motsvarande svenska 1/A eller svenska som andraspråk, engelska 5/A och matematik 1/A.

Studieform Klassrum

Studietakt Heltid

Studiestart januari, mars, maj, augusti och oktober

Studietid Dagtid

Automationstekniker Jönköpings kommun

1500
Kurs
Poäng
Datorteknik 1a
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Datorsystems uppbyggnad, komponenter och kringutrustningar. Grunderna i OSI-modellen (Open Systems Interconnection) och gällande standarder för datorkommunikation. Program, till exempel enklare kommunikationsprogram och applikationsprogram för mobila enheter. Enklare rit- och simuleringsprogram. Begreppen filer, filformat, komprimering och kryptering. Fältbussars användning inom till exempel industri-, el- och andra teknikområden. Rutiner för säkerhetskopiering och installation av virusskydd. ESD-säker hantering av mikroprocessorer och minnen (Electro Static Discharge). Planering, montering, konfigurering samt driftsättning av datorsystem för något av användningsområdena mätning, styrning, övervakning eller dokumentation. Installation och konfigurering av applikationsprogram. Installation och konfigurering av datorer i ett befintligt nätverk. Installation av skrivare och andra enheter i nätverk.
Elektromekanik
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Elarbete, till exempel losskoppling och anslutning av apparater samt funktionsprovning. Enklare verkstadsarbete, till exempel mjuklödning, skruvförband och popnitning. Ritningsläsning inom verkstadstekniken. Pressverktyg för olika kontakttyper som används inom yrkesområdet. Fästteknik, materialkunskap och mekanisk mätning. Handverktyg som används inom de olika yrkesområdena. Elsäkerhet för personer och egendom. Egenkontroll, ergonomi, elsäkert arbete, kvalitetskrav, arbetsmiljö och säkerhet. Säkerhet i heta arbeten, ställningsbyggande och arbete från stege.
Energiteknik 1
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Grundläggande systemförståelse inom tillämpliga energiområden samt effektiv energihantering. Energiinnehåll i olika bränslen. Förnybara energikällor: sol, vind, våg, värmepump, energigaser, biobränslen samt alternativa drivmedel för fordon. Energianvändning inom EU. Processkännedom om kärnkraft, vattenkraft, värmekraft, fjärrvärme och fjärrkyla. Processkännedom om vattenrening för dricksvatten och förorenat vatten samt miljö- och kretsloppstänkande. Hantering, montering, mätning och enklare underhåll av energiteknisk utrustning. Säkerhetsföreskrifter inom energiområdet. Måttsystem för energi och effekt samt enheter och förkortningar för energi och effekt. Användning och skötsel av utrustning och verktyg. Säkerhetstänkande och yrkesetik. Arbetsmiljö och ergonomi. Lagar och andra bestämmelser.
Mekatronik 1
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Elarbete, mekaniskt arbete och enklare programmering av styrenheter. Tolkning av ritningar och manualer. Uppbyggnad av mekatroniska system från sensor, via styrenhet, till aktuator. Hur logiska grundfunktioner kan användas för olika styrtekniska lösningar. Tekniska lösningar i vardagen för omvandling av energi, materia eller information. Grundläggande mekaniska begrepp, till exempel hävstång, block, lutande planet, fackverk och balk. Grundläggande elektriska storheter och begrepp, till exempel laddning, ström, spänning, resistans och sluten krets. Mätning av olika mekaniska och elektriska storhete
Praktisk ellära
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Elsystemets uppbyggnad och funktion från transformator till belastning. Elektriskt material, till exempel ledare, halvledare och isolatorer. Elektriska storheter och samband. Mätinstrument och metoder för att mäta elektriska storheter. Likströmskretsars och enfasväxelströmskretsars funktion. Skillnader mellan symmetrisk och osymmetrisk belastning. TN-C-systemets och TN-S-systemets uppbyggnad, funktion och användning. Elektriska och magnetiska fälts uppkomst och verkan. Skyddsledarens funktion och verkan. Säkerhetsfrågor, bestämmelser och standarder inom elområdet.
Mät- och styrteknik
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Logiska grundfunktioner för olika styrtekniska lösningar. Diskreta mätgivare, till exempel induktiva givare, kapacitiva givare, optiska givare och lägesgivare. Relästyrning av till exempel motorer och lampor. Beteckningar, märkningar och symboler för pneumatisk och hydraulisk styrning samt dimensionering av pneumatisk och hydraulisk styrning. Uppkoppling av pneumatisk eller hydraulisk styrkrets. Funktionsbeskrivningar och ritnings- och schemaunderlag för styrtekniska anläggningar. Vanligt förekommande styrda storheter och enheter inom mät- och styrteknik, till exempel belysning, pneumatiska och hydrauliska ventiler, reläer, kontaktorer, temperatur, tryck och nivå. Vanligt förekommande begrepp och uttryck inom mät- och styrteknik, till exempel diskreta I/O (input/output), relä- och transistorutgångar, garanterad svarstid, väg-tiddiagram, flödesschema, galvanisk isolering, NPN/PNP, sink/source, polaritetsskydd och kortslutningsskydd. Metoder för dokumentation av styrtekniska anläggningar, till exempel skapande av ritningar.
Mät- och reglerteknik
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Enklare reglertekniska laborationer med inställningar av den proportionella förstärkningen och den integrerande förstärkningen samt den deriverande verkan i regulatorn. Enklare mättekniska laborationer med mätning av temperatur. Inkoppling, kontroll och injustering av vanligt förekommande mät- och reglertekniska komponenter med begrepp som NPN/PNP, sink/source, polaritetsskydd och kortslutningsskydd. Pneumatiska eller hydrauliska ventiler samt pådrags och ställdons funktioner, beteckningar, märkningar och symboler. Signalföljning och funktionsanalys av en enkel mät- och reglerteknisk anläggning med hjälp av mätinstrument, ritningar, scheman, datablad och manualer. Grundläggande mät- och reglertekniska begrepp, till exempel stegsvar, rampsvar, dödtid, tidskonstant, linjäritet, hysteres, span, zero, kalibrering, onoggrannhet, repeterbarhet, reproducerbarhet, proportionellt band, proportionell förstärkning, integrerande tidskonstant och deriverande verkan. Grundläggande mätosäkerhet, dess syfte och terminologi. Grundläggande industriell mätteknik med vanligt förekommande metoder för att mäta temperatur, tryck, flöde och nivå. Introduktion till test, kalibrering och spårbarhet för temperatur, tryck, flöde och nivå. Metoder för att identifiera, förebygga och avhjälpa fel i mät- och reglertekniska anläggningar. Metoder för dokumentation av mät- och reglertekniska arbeten.
Programmerbara styrsystem
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Uppbyggnad och funktion hos olika programmerbara styrsystem, till exempel kompakta och modulära plc (programmable logic controller), distribuerade styrsystem, PAC (programmable automation controller), programmerbara reläer samt styrningar med persondatorer. Grundläggande programmeringsteknik och programmering av programmerbara styrsystem. Inkoppling av givare och aktuatorer till programmerbara styrsystem. Specialmoduler för programmerbara styrsystem, till exempel moduler för A/D-omvandling och D/A-omvandling, samt moduler för servomotorer. Användarkrav och översättning av dessa som underlag för programmering av programmerbara styrsystem. Datorstöd vid programmering av programmerbara styrsystem. För- och nackdelar med olika programmerbara styrsystem. Aktuella standarder, till exempel plc-standard IEC 1131. Metoder för felsökning och underhåll i anläggningar styrda av programmerbara styrsystem. Metoder för dokumentation av arbete med programmerbara styrsystem.
Fastighetsautomation 1
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Grundläggande systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området värme och ventilation, till exempel luftbehandling, värmeväxlare, panna, varmvattenberedare, spjällmotor, radiatorslinga, tidkanal, fjärrvärme, varmvattencirkulation, shuntventil, expansionskärl, säkerhetsventil, närvarostyrning, koldioxidstyrning, datorhuvudcentral och datorundercentral. Grundläggande systemfunktioner, tekniska begrepp, beteckningar, symboler och enheter inom området fastighetsstyrning, till exempel konstantljusreglering, kopplingsur, tidkanal, närvarostyrning, skymningsrelä, ljusrelä och ljussensor. Vanligt förekommande informationstekniska standarder inom fastighetsautomation. Vanligt förekommande automationsenheter och drifttekniskt övergripande system inom fastighetsautomation. Vanligt förekommande systemlösningar för olika funktioner inom fastighetsautomation samt hur de kan integreras och samverka. Utveckling och framtid inom fastighetsautomation. Planering, installation, konfigurering, programmering och driftsättning av vanligt förekommande automatiseringar långt ut i fastigheter, till exempel belysning eller solavskärmning. Behörigheter och sociala aspekter vid arbete i fastigheter, till exempel vilka arbeten som kräver vilken behörighet samt tolkning av kundkrav och översättning av dessa till en teknisk lösning. Metoder för att mäta ljusstyrka och vindstyrka samt funktioner hos regnsensorer. Vanligt förekommande spänningar och standardiserade analoga signaler i fastigheter. Risker och säkerhet vid arbeten i fastigheter, till exempel brandrisker och risken att lösa ut brandlarm eller inbrottslarm. Tolkning av kravspecifikationer och dokumentation. Dokumentation av arbeten i fastigheter. Förebyggande och avhjälpande underhåll inom fastighetsautomation.
Fastighetsautomation 2
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Uppbyggnad och funktion av värme- och ventilationssystem. Grundläggande luftbehandling utifrån sambandet mellan temperatur, tryck, fuktinnehåll och daggpunkt. Teorier och metoder för kylteknik. Utveckling och framtid inom fastighetsautomation. Vanligt förekommande informationstekniska standarder inom fastighetsautomation. Planering, inkoppling, programmering och dokumentation av styrtekniska funktioner med automationsenheter som är vanligt förekommande i fastigheter, till exempel reläer, kontaktorer, frekvensomformare, ur, skymningsreläer eller fastighetsanpassade programmerbara styrsystem. Inkoppling av vanligt förekommande automationsenheter för värme och ventilation, till exempel temperaturgivare, transmitter, spjällmotor, shuntventil och DUC (dataundercentral). Metoder för klimatreglering i fastigheter med begrepp som framkoppling, prognosstyrning, multivariabel reglering, fuktreglering, oskarp logik (fuzzy logic), nattsänkning, nattkyla och kaskadreglering. Metoder att mäta temperatur, tryck, fuktighet, ljusstyrka, koldioxidhalt, vindhastighet, flöde och energi. Risker och säkerhet vid arbeten i fastigheter, till exempel brandrisker och risker att lösa ut brandlarm eller inbrottslarm. Tolkning av förekommande kravspecifikationer och dokumentation. Dokumentation av arbete i fastigheter. Drifttekniskt övergripande system i fastigheter. Konfigurering, driftsättning, driftlarmhantering och underhåll av värme- och ventilationssystem. Energioptimering av fastigheter med värmeväxlare, värmepumpar, koldioxidstyrning samt närvarostyrning av ventilation och belysning.
Elkraftsteknik
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Anslutning, losskoppling och funktionsprovning av apparater och utrustning. Montering och flyttning i befintliga gruppledningar. Elmotorer med enklare tillhörande startutrustningar. Kopplingsutrustningar, apparatskåp och enklare styrutrustning. Förläggning och anslutning av ledningar. Ritning och schemaläsning inom området. Föreskrifter, standarder och bestämmelser enligt gällande auktorisation. Olika materials egenskaper och kapslingsklasser. Mätning av vanligt förekommande elektriska storheter. Begreppet elkvalitet och installationer för elektromagnetisk kompatibilitet. Felsökning och underhåll av befintlig elutrustning. Personligt skydd vid arbete med spänningssatta föremål och arbete nära spänning samt elfara för personer och egendom. Kontroll inför drifttagning.
Elmätteknik 1
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Grundläggande mättekniska begrepp, till exempel definitioner av måttenheter. Oscilloskop och multimeter, funktion och användningsområden. Användning av oscilloskop och multimeter för mätning av elektrisk ström, elektrisk spänning samt resistans med fokus på storlek och fasläge. Olika typer av mätgivare. Grundläggande egenskaper och användningsområden. Val av mätgivare. Metoder för analys av mätresultat samt mätresultats osäkerhet. Grundläggande standarder och metoder för dokumentation av mätresultat. Betygskriterier
Servicekunskap 1
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Kännetecken för målinriktad och kundanpassad service samt hur målinriktad och kundanpassad service kan planeras och genomföras. Hur kundbemötande kan anpassas till olika kundtypers förväntningar på bemötande och service vid olika typer av kundmöten samt i olika försäljningskanaler, däribland digitala plattformar. Introduktion till hur olika målgruppers attityder, värderingar, kommunikationsmönster och förhållningssätt kan påverka kundmöten och kundrelationer. Arbete med service och kundsupport i olika försäljnings- och servicesituationer och med anpassning till olika kundtyper och kundbeteenden. Konsumentlagar samt andra relevanta lagar och avtal. Säkerhet i digital handel och digitala betalningslösningar. Säkerhetstänkande och säkerhetsregler inom handelssektorn. Hur arbetet inom området service kan utföras ergonomiskt, miljöanpassat och resurssnålt. Metoder för att utvärdera arbete med service. Interaktion och kommunikation i olika kund- och servicesituationer.
Industriell informationsteknik
100
Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: Vanligt förekommande övergripande programvaror för kontroll, övervakning och datainsamling inom elkrafts- och energidistribution och i fastigheter, tillverknings- och processindustrin, till exempel SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition). HMI (Human Machine Interface), dvs. användning av programvara för visualisering av data i realtid till ett säkert och lättolkat gränssnitt. Vanligt förekommande fältbussar och trådlös informationsteknik inom elkrafts- och energidistribution, i fastigheter samt i tillverknings- och processindustrin. Driftsäkerhet och spårbarhet inom industriell informationsteknik. Planering, montering, konfigurering och driftsättning av industriell informationsteknisk hårdvara för datainsamling från mät-, styr- eller reglerteknisk applikation till persondator. Till exempel adresserad I/O-enhet (Input/Output), som kan läsa en mätgivares värde till datorn. Installation och konfigurering av industriell programvara för datainsamling, till exempel OPC-server och -klient (Open Connectivity). Analyser och bedömningar av insamlad data, med avseende på till exempel datakvalitet och funktion. Tolkning av dokumentation, till exempel hård- och mjukvarors manualer. Metoder för systematisk dokumentation i projekt, till exempel PDM (Product Data Management). Systematisk dokumentation, med hjälp av till exempel loggningsdata eller databashanterare.
Komvuxarbete
100
Summa 1500

Håll mig uppdaterad!

Lämna dina kontaktuppgifter så håller vi dig uppdaterad om kommande event, starter och ansökningstillfällen. Observera att det här inte är en ansökan.

Välj den kommun där du är folkbokförd
Välj utbildning

Personuppgiftspolicy

Inledning
Den här personuppgiftspolicyn redogör för hur bolag inom Academedia koncernen (Academedia Group AB, org.nr. 556806-1369) hanterar dina personuppgifter när du exempelvis gjort en intresseanmälan eller bett något av våra bolag skicka riktad information/marknadsföring till dig.

Hantering av personuppgifter
När du skickar in en intresseanmälan, chattar med oss, anmäler dig till öppet hus, bokar studievägledning eller vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser om våra skolor, behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din adress, din e-postadress, ditt telefonnummer, utbildning eller kurs samt studieort/kommun. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i IT-system som används av bolag inom AcadeMedia-koncernen.

Intresseformulär 
När du gör en intresseanmälan godkänner du att vi skickar information och marknadsföring om utbildningar och nyheter från oss. Du kan när som helst välja att avprenumerera, längst ned i utskicket, du kan också avprenumerera genom att kontakta oss epost@movant.se Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig, baserat på vilka utbildningar och kurser du sökt. Du som lämnar dina uppgifter vid en intresseanmälan kommer ta del av marknadsföring i form av e-postutskick samt marknadsföring som kan ske i de digitala kanalerna Metas plattform och på Googles nätverk.

Uppgifterna du lämnar kan delas med dessa plattformar och anonymiseras/hashkrypteras i samband med det, i syfte att marknadsföra mot personer av liknande intressen, så kallade anpassade målgrupper.

Fyller du i ett intresseformulär på Google, Facebook eller Instagram kommer den informationen samlas in från respektive varumärkes konto på Metas alternativt Googles plattform för att sedan behandlas i respektive varumärkes system för intresseanmälan. Uppgifterna på Meta lagras i 90 dagar. Uppgifterna på Google lagras i 30 dagar och uppgifterna i chattsystemet Kundo finns i 30 dagar.

Dina personuppgifter
De personuppgifter som vi samlar in används för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden mot dig. Genom att lämna ditt samtycke, godkänner du att vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

  • Skickar dina kontaktuppgifter vidare till de skolor du visat intresse för
  • Fullgöra våra förpliktelser enligt avtal och/eller gällande lagstiftning
  • Tillhandahålla dig riktad marknadsföring eller andra meddelanden och påminnelser baserat på din intresseanmälan

Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter. Det innebär även att vi lagrar din IP-adress som du lämnat ditt samtycke till. Läs mer om hur vi behandlar cookies här https://movant.se/hantera-personuppgifter-och-cookies/

Vi kan komma att dela dina personuppgifter till dotterbolag inom koncernen i syfte att kommunicera med dig om så är nödvändigt för att fullgöra våra förpliktelser gentemot dig och i övrigt fullgöra våra skyldigheter. Vi kan komma att lämna ut nödvändig information till myndigheter som vi enligt lag måste lämna ut information till. Vi kommer aldrig att utlämna dina personuppgifter till tredje part som inte är behörig att ta del av dina personuppgifter.

Dina rättigheter
Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Du har rätt att närsomhelst kontakta oss för att få ut information om vilka uppgifter vi behandlar om dig (registerutdrag), samt för att begära rättelse eller om du vill att vi raderar uppgifterna. Uppgifterna lagras i tre år.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. På sidan trygg.academedia.se kan du läsa mer information om vad, hur och för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter och din rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig.

Du hittar hela vår policy här. https://trygg.academedia.se/

Kontaktuppgifter
Vill du komma i kontakt med våra dataskyddsombud gör du det enklast här, dataskydd@academedia.se

Rättighetsutövning gällande behandling av dina personuppgifter
Om du vill begära rättelse, radering eller veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter, kontakta dataskyddsombud@movant.se alternativt dataskydd@academedia.se.

 

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.