×

Systematiskt kvalitetsarbete

Processmätning genom PDCA-modellen

Vi arbetar enligt PDCA-modellen (planera och sätta mål, genomföra, följa upp, analysera resultat) för att säkerställa systematiken i alla processer oavsett nivå. Genom tydliga och mätbara mål vet vi var vi ska och vad vi behöver göra. Med regelbundna uppföljningar av genomförandet vet vi om och hur tillvägagångssättet ger resultat. Resultatet analyseras över tid och därigenom kan vi se om det ger önskad effekt eller om vi behöver sätta in andra resurser.

Har du tankar eller synpunkter? Hör av dig Movants kvalitetsansvariga Petra Rydbacken via synpunkter@movant.se .

Vår syn på kvalitet

Av utbildningsplanen framgår att ansvarig utbildningsanordnare åtar sig att bedriva ett aktivt kvalitetssäkringsarbete och hålla en aktuell beskrivning av hur kvalitetssäkringssystemet är uppbyggt och praktiskt används i utbildningen. Beskrivningen ska vara utformad i enlighet med Myndigheten för yrkeshögskolans (MYH) anvisningar. Beskrivningen ska presenteras för MYH på begäran. 

Vi uppnår kvalitet i våra YH-utbildningar när: 

  • ​Våra studerande är nöjda med pedagogik, LIA, kursinnehåll och skolmiljö. 
  • Våra studerande vill rekommendera våra YH-utbildningar och oss som anordnare till andra. 
  • Vår utbildningsplan ligger i linje med de behov som efterfrågas på arbetsmarknaden. 
  • Våra studerande uppnår den kunskap de behöver för att klara sig i sin framtida yrkesroll. 
  • Våra studerande får arbete inom utbildningens område efter examen.

Vår målsättning är att alltid utmana våra deltagare, både i yrkesrollen och som individer, under våra utbildningar. Kunskapen deltagarna får genom att läsa hos oss ska direkt kunna användas i den framtida rollen. Vi ställer höga krav på våra utbildare och har som målsättning att enbart jobba med utbildare som har förmågan att både inspirera och ge dagsaktuell kunskap.

Kvalitetsgranskning

För att säkerställa att vi uppfyller all krav så genomför vi regelbundna uppföljningar, utvecklingsprojekt och interna granskningar föra att ständigt kunna genomföra  förbättringar. Även Myndigheten för yrkeshögskolan gör kvalitetsgranskningar av våra yrkeshögskoleutbildningar. Kvalitetsgranskningen ska garantera att de utbildningsformer som MYH ansvarar för bedrivs med god måluppfyllelse och hög kvalitet.

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

För en högkvalitativ utbildning

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Vi ser denna certifiering som en garant för att vi alltid levererar det vi ska och lovar. Certifieringen är också en självklar trygghet för våra elever, deltagare, kunder och anställda som ser att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet
En ISO 9001-certifiering visar att Movant arbetar med att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som elev och kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö
En ISO 14001-certifiering visar att Movant lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Vi arbetar för att hela livscykelperspektivet ska genomsyra vårt företag.

Logotyp ISO-certifiering ISO 9001 och ISO 14001