×
 

Vårt kvalitetsarbete

Vi arbetar enligt PDCA-modellen (planera och sätta mål, genomföra, följa upp, analysera resultat) för att säkerställa systematiken i alla processer oavsett nivå. Genom tydliga och mätbara mål vet vi var vi ska och vad vi behöver göra. Med regelbundna uppföljningar av genomförandet vet vi om och hur tillvägagångssättet ger resultat. Resultatet analyseras över tid och därigenom kan vi se om det ger önskad effekt eller om vi behöver sätta in andra resurser.

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vårt kvalitet- och miljöarbete och överträffa våra kunders förväntningar, samt att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi ser denna certifiering som en garant för att vi alltid levererar det vi ska och lovar. Certifieringen är också en självklar trygghet för våra elever, deltagare, kunder och anställda som ser att vi systematiskt arbetar med processer för ständig förbättring och utveckling.

ISO 9001:2015 certifiering – Kvalitet

En ISO 9001-certifiering visar att Movant arbetar med att systematiskt förbättra sin kvalitet och överträffa sina kunders förväntningar. Som elev och kund vet du att det är ordning och reda på din samarbetspartner.

ISO 14001:2015-certifiering – Miljö

En ISO 14001-certifiering visar att Movant lever upp till konkreta och erkända miljökrav. Vi tar ansvar för miljön gentemot kunder, personal, ägare och övriga intressenter. Vi arbetar för att hela livscykelperspektivet ska genomsyra vårt företag.

Bransch- och yrkeskompetens

Movant har verkat i nuvarande form sedan 2011 med fokus på att utveckla yrkesinriktade utbildningar för vuxna utifrån aktuella branschkrav. Vi verkar i nära samarbete med aktuell bransch för att förse arbetsmarknaden med kvalificerad arbetskraft på en nationell nivå. Våra långa samarbeten innebär att vi har branschaktuella utbildningar som leder till arbete för våra elever.

Modulsystem

Under årens lopp har vår kvalitetsavdelning tillsammans med våra lärare utarbetat en anpassad pedagogisk modell för Movants verksamheter, vi kallar det Movantmoduler. Dessa bygger alla på de mål som Skolverket ger ut för samtliga kurser vi bedriver. Dessa säkrar upp att allt vi förmedlar till våra elever består av rätt innehåll och att all bedömning såsom betygssättning görs på rätt grunder.  

Digitalisering av praktiska yrkesutbildningar

Modulsystemet flyttar nu in i den digitala plattformen som vi arbetar i, Omniway.  Movant utvecklar idag delar av vårt digitala material tillsammans med flera olika branscher. Ett digitalt material innebär inte bara att man när och var som helst har tillgång till det. Det innebär även att du som elev får ytterligare ett sätt att lära dig nödvändiga kunskaper, och blir ett naturligt komplement till böcker. Movant har egen personal som sitter och uppdaterar materialet utifrån nya krav från till exempel Arbetsmiljöverket. Det innebär att du som läser alltid har tillgång till det senaste, vilket är extra viktigt då utvecklingen inom flera branscher går mycket fort.  

Vi uppdaterar således hela tiden innehållet i våra moduler utifrån både lagar, förordningar, företagens behov och nya forskningsrön. Parallellt med detta arbetar vi med digital fortbildning för all vår personal och våra elever för att kunna möta de ökade kraven på både digital förståelse och  digitalt lärande som ständigt ökar i samhället.

Kvalitetssäkring av pedagogisk kompetens

Vi väljer våra lärare med krav på yrkesmässig kompetens som våra branscher ställer genom yrkesnämnderna och gedigen erfarenhet från verkligheten. Vi erbjuder, i ett nära samarbete med Karlstad Universitet, utbildning inom yrkeslärarutbildningen parallellt med arbete på Movant. Vi har tydliga kravbilder på vad vi ska åstadkomma för våra elever och deltagare och utvecklas därigenom hela tiden. 

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp. Utbildningsföretagen är en bransch och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar specifikt med vuxnas lärande och kompetensutveckling. För att säkerställa att vi uppfyller all krav så genomför vi regelbundna uppföljningar, utvecklingsprojekt och interna granskningar föra att ständigt kunna genomföra  förbättringar.

Kvalitetsresultat gymnasial yrkesutbildning 2023

Godkända betyg

94%

Andel godkända betyg a-e (resultat hösten 2023)

Nöjdhet

89%

Andel elever som är nöjda med sin utbildning i helhet (resultat hösten 2023)

Rekommendation

87%

Andel elever som kan rekommendera Movant till andra (resultat hösten 2023)

Gymnasial yrkesutbildning (Komvux) - Kvalitetsdata och betygsgrad 2021-2023

 • Andel godkända betyg (a-e)
 • Nöjdhet: Jag är nöjd med min utbildning i helhet
 • Rekommendation: Jag kan rekommendera KUI till andra
 • Lärmiljö: Movant organiserar undervisningen så jag når mina mål
 • Lärare: Jag får den hjälp och det stöd jag behöver för att nå mina mål

Kvalitetsresultat Arbetsmarknadsutbildning 2023

Rekommendation

95%

95% av våra elever rekommenderar Movant till andra.

Nöjdhet

95%

95% av våra elever är nöjda med sin arbetsmarknadsutbildning i helhet.

Lärare

90%

90% av våra elever är anser att de får den hjälp och stöd de behöver för att nå sina mål.

Arbetsmarknadsutbildning (AUB) - kvalitetsdata 2022-2023

 • Nöjdhet: Jag är nöjd med min utbildning i helhet
 • Rekommendation: Jag kan rekommendera KUI till andra
 • Lärmiljö: Movant organiserar undervisningen så jag når mina mål
 • Lärare: Jag får den hjälp och det stöd jag behöver för att nå mina mål

Kvalitetsresultat Yrkeshögskola (YH) 2023

Rekommendation

78%

78% av våra studerande rekommenderar Movant Yrkeshögskola till andra.

Nöjdhet

71%

71% av våra studerande är nöjd med sin yrkeshögskoleutbildning i helhet.

Lärmiljö

73%

73% av våra studerande tycker att Movant organiserar undervisningen så att de når sina mål.

Yrkeshögskola (YH) - kvalitetsdata och examensgrad 2023

 • Examinationsgrad: Andel med examen
 • Nöjdhet: Jag är nöjd med min utbildning i helhet
 • Rekommendation: Jag kan rekommendera KUI yrkeshögskola till andra
 • Lärare: Jag får den hjälp och det stöd jag behöver för att nå mina mål
 • Lärmiljö: Movant organiserar undervisningen så jag når mina mål