Viktig information 

Undervisning sker på kvällstid en dag i veckan. Mellan tillfällen får du arbetsuppgifter att lösa via lärplattform. Det är en fördel att ha B-körkort när du söker arbete.

Utbildningens innehåll 

Du får fördjupade kunskaper om automatiserade tekniska system i fastigheter och sambanden mellan dessa. Du får träna på att mäta ventilations- och vattenflöden, tolka mätvärden och tillämpa dessa på lämpligast sätt Du får kunskaper om trendanalyser och optimering på basnivå.

I utbildningen får du lära dig att:

  • Hantera mätutrustning (vatten, luftflöden, temperatur, värmekamera och spårgas mm), besluta om nödvändiga åtgärder och avgöra när experthjälp behöver tillkallas
  • Testa funktion hos brandlarm.
  • Utarbeta beslutsunderlag inför inköp och investeringar.
  • Energieffektivisera och driftoptimera fastigheters anläggningar och system inom exempelvis värme och ventilation.

Du får även träna på att göra nulägesanalyser och utifrån dessa komma med förslag på lösningar som långsiktigt förbättrar verksamheten och fastigheten ekonomiskt, tekniskt och ur miljösynpunkt.

Utbildningen leder till 

Du breddar din kompetens för att kunna ansvara för att genomföra drift, skötsel och underhåll av fastighetens tekniska system så som t.ex. kyla och ventilation. Det innebär att du i ditt dagliga arbete säkerställer att dessa system fungerar enligt fastighetsägarens krav och hyresgästens förväntningar. Rollen innebär vanligtvis inget personalansvar men arbetsledning kan förekomma.

Den tekniska utvecklingen inom fastighetsbranschen sker snabbt med ökad digitalisering som resultat. Det finns flera möjligheter att studera vidare och arbetsmarknaden är god.

Kostnader för eleven

Utbildningen är kostnadsfri, men du får själv stå för böcker, övriga läromedel samt skyddskläder, ca 2000 kr.

Vill du veta mer om utbildningen?

Hör av dig till oss för mer information om utbildningen.

Välj din utbildningsort
Utbildningar

När du skickar in en intresseanmälan till oss behöver du lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för att vi ska kunna registrera din ansökan. De personuppgifter som vi behandlar om dig är ditt namn, din e-postadress, ditt telefonnummer, programmet/programmen du är intresserad av samt när du börjar gymnasiet. Vi behandlar dessa uppgifter om dig i ett IT-system som används av alla bolag inom AcadeMedia-koncernen.
Om du samtycker till att ta emot marknadsföring och information från våra skolor kommer vi även att behandla dina personuppgifter för detta ändamål. Utöver vad som framgår ovan kan vi komma att lagra trafiken i syfte att förbättra webbplatsen, samt för att efterkomma anmodan från myndighet eller att upptäcka och förebygga olagliga aktiviteter.
Huvudmannen är personuppgiftsansvarige på den skola du går på. Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid behandling av personuppgifter. Uppgifterna lagras i ett år efter att ansökningsperioden är över för den sökta utbildningen. Vi använder oss av automatiserat individuellt beslutsfattande och profilering när vi skickar ut marknadsföring och annan information till dig.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Du når våra dataskyddsombud här. Du hittar mer information på trygg.academedia.se. Om du vill ta emot marknadsföring, information och påminnelser från våra skolor, bocka i rutan nedan.

Movants kvalitetsarbete

Movant AB är ISO-certifierade inom kvalitet och miljö

Movant AB är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015. Detta innebär att vi arbetar med att systematiskt förbättra vår kvalitet och överträffa våra kunders förväntningar, och att vi lever upp till konkreta och erkända miljökrav.

Almega utbildningsföretagen

Movant AB är medlemmar i Utbildningsföretagen och har ett kvalitetsarbete som följer deras kriterier för kvalitetsauktorisationen de har ställt upp.