Movant fortsätter utveckla
internationaliseringsarbetet under 2024 

Ett fortgående mål för Movant under 2024 är internationalisering. Därför jobbas det just nu med att utveckla samarbeten med flera kontakter utomlands. Både rektorer och lärare kommer därför under våren och hösten 2024 fortsätta göra besök hos presumtiva partners i Italien och Spanien för att jobbskugga deras verksamheter. Under 2023 har våra yrkeslärare från Lund och Helsingborg besökt Deltion College i Nederländerna, och tanken är nu att utöka antalet besök för att knyta ytterligare kontakter i Europa.

Vi ställde några frågor till Jan Lindahl kring detta

Jan Lindahl jobbar i dagsläget som projektansvarig för internationaliseringsprocessen. Han har nyligen lämnat in en ansökan om att få driva ERASMUS-projektet fram till sommaren 2026. Jan berättar att Movants fokus är att utveckla personalen och därigenom öka kvaliteten i utbildningen och möjligheterna för personligt lärande. Han menar att det även gör Movant till en attraktiv arbetsgivare.  

Kan du kort beskriva processen inför en resa om man som lärare åker? Vad händer innan, under tiden och efter resan?

> Innan resan 

All personal och alla studenter inom Movant har möjlighet att delta i ERASMUS-aktiviteter genom ett gemensamt konsortium. För att delta i projekt vänder man sig till närmsta chef som ska godkänna att man deltar. Efter godkännande mailar man till jan.lindahl@movant.se och berättar lite om sig själv. Vilken enhet arbetar man på, vad är man nyfiken på och vilket yrke har man. Jan tar därefter kontakt för att ta reda på lite mer och berätta om hur processen ser ut framöver. I korthet går det till så att Jan;

  • Hjälper till med alla dokument och kontroll av handlingar.
  • Bokar allt från att man lämnar Sverige tills dess att man är hemma.
  • Anordnar två internetmöten, ett internt och ett tillsammans med mottagarna för att reda ut alla praktikaliteter.

> Under resan

För den aktivitet som deltagaren genomför finns ett individuellt program som kommuniceras innan avresa och som sedan följs. Om en grupp på några personer befinner sig i samma stad bor de normalt på samma hotell men har sina aktiviteter på var sin plats. Deltagaren är på plats i en skola eller på ett företag, fem timmar per dag och ska ha en personlig handledare. Under vistelsen har deltagaren direktkontakt med arbetsplats, mottagarorganisation och Jan.

> Efter resan

Efter hemkomst deltar den resande i två utvärderingar. En där närmsta chef och Jan deltar. Strävan är att så många enheter som möjligt som varit i samma mobilitet deltar. Utöver det genomför deltagarna en utvärdering som sänds ut av ERASMUS. Deltagarna får även frågan om de vill vara med att sprida resultatet till andra inom och utom Movant.

Kommer elever få göra APL utomlands? När blir det i så fall?

Vi fokuserar inledningsvis på kompetensutveckling av personal vid skolor och stab. Elever kommer att få möjlighet att göra arbetsplatsförlagd utbildning (APL) utomlands från höstterminen 2024. Deltagande elever förväntas vara ute på resan i tre veckor, och den ansvariga läraren måste intyga att den studerande har nytta av utlandspraktiken.

Finns det något annat intressant att lyfta kring internationaliserings-projektet?

Den 5 mars 2024 kl. 10-12 genomförs AcadeMedias gemensamma skolkonferens som heter Global Learning Day. Deltar man så får man höra mycket om vad som är på gång och vad andra varumärken gjort och gör. Alla är välkomna att delta och anmäler sig via följande länk: https://sv-se.eu.invajo.com/event/academediasinternationaliseringsteam/globallearningday2024

Vad är målet med internationaliserings-projektet?

Nedanstående mål är de som angivits i Movants ansökan 2022. Dessa kommer att mätas mot och diskuteras samt eventuellt förändras/justeras/kompletteras under 2024.

  • Öka andelen elever som går direkt till fast anställning efter examen till 85%.
  • Utveckla personalens yrkesskicklighet, så att alla skolors rektorer kan se effekter i skolans kollegium. Såväl inom undervisningen som när det gäller att rekrytera och behålla personal.
  • Utveckla en extern eller intern mottagarkapacitet som berör alla skolor.
  • Öka spridningen av resultat internt och externt.

Den 5 mars 2024 kl. 10-12 genomförs AcadeMedias gemensamma skolkonferens som heter Global Learning Day. Deltar man så får man höra mycket om vad som är på gång och vad andra varumärken gjort och gör.

Jan Lindahl,
Projektansvarig för internationaliseringen