bild på vidareutbildning yrkeslärare

Målet: 2025 ska 60% av Movants yrkeslärare vara legitimerade

Bristen på legitimerade yrkeslärare är stor, samtidigt ökar kraven på legitimation. I samarbete med Universitetet i Karlstad öppnar Movant upp möjligheten för lärare att vidareutbilda sig och bli legitimerade lärare. Som en del i projektet har Annika Olén rekryterats som handledare för att hjälpa de som vågar ta steget till en lärarlegitimation och underlätta för dem att nå sina mål. Här berättar hon om studieupplägget och möjligheten till stöttning.

Movants satsning på en handledare för Komvuxlärarna är ett sätt att ta bort eventuella hinder för att påbörja utbildningen och erbjuda stöd och uppmuntran för lärare som studerar. Det finns möjlighet till nedsättning i tid i samråd med närmaste chef. Movant har en intern målsättning att 2025 ska 60% av alla anställda lärare vara behöriga. 

– Just nu är det 26 stycken som studerar hos oss på Movant och två som har avslutat hela utbildningen. Min målsättning är såklart att så många som möjligt som jobbar med utbildning ska vara behöriga. På så sätt får vi en mer enad kår och kan lättare jobba med annan skolutveckling. 

En oro som Annika har stött på är tankarna kring att börja studera akademiskt första gången långt in i yrkeskarriären, parallellt med jobb och arbetsbelastningen det kan medföra. Och vad händer om man inte skulle klara av studierna? 

– Det finns möjlighet att få stöd från universitetet om man har någon diagnos eller specifika läs- och skrivsvårigheter/dyslexi exempelvis talböcker och anpassad examination. Är det personliga orsaker till att man inte klarar av att studera kan man pausa utbildningen, det går alltid att sätta igång igen när livet ser annorlunda ut. Huvudsaken är att man börjar, berättar Annika. 

Som handledare läggs stor vikt på att vara lyhörd för den studerandes behov och att anpassa utbildningen efter dennes önskemål.  

– Det kan vara tät kontakt både i grupp och enskilt och precis tvärtom, de som är självständiga men uppskattar att veta att det finns en handledare som denne kan kontakta om det behövs ett bollplank. Ingår man i en grupp är det ett stort värde av att lära av varandra och stötta varandra. 

Utbildningarna startar varje termin och vidareutbildningen kräver ingen fullständig gymnasieutbildning. Detta öppnar upp möjligheten för att fler yrkeslärare som vill kan erhålla lärarlegitimation.