Systematiskt arbetsmiljöarbete

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska vara en självklar, viktig och naturlig del av varje verksamhet. Alla företag med anställd personal, oavsett storlek och verksamhetsområde, ska ha en arbetsmiljöpolicy som visar vilken arbetsmiljö företaget vill uppnå.

Enligt lag har Arbetsgivaren huvudansvaret för ­arbetsmiljön på en arbetsplats. Däri ligger även att kontrollera att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. I arbetsmiljölagen definieras detta som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande ­arbetsmiljö uppnås”.

Movant Företagsutbildningar lär ut vikten av de tre delarna undersöka, genomföra och följa upp – de är centrala i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Med detta menas att arbetsgivaren ska undersöka vilka risker som finns på arbetsplatsen samt åtgärda dem så att ingen drabbas av en olycka eller av ohälsa. Därefter följs åtgärderna upp, så att man är säker på att riskerna har försvunnit eller minskats så mycket det går.

Omfattning: Kundanpassad | Intyg: Utbildningsintyg | Pris: Offerering
(Priser anges exklusive moms.)

Systematiskt_arbetsmiljöarbete_webb_vit_148x148px-01